PERAWI YANG RIWAYATKAN HADIS DARIPADA BILAL BIN RABAHBilal bin Rabah r.a antara orang terawal masuk Islam daripada kalangan hamba.

Kisah tentang penyeksaan beliau cukup terkenal. Ia shahih. Tuannya memaksanya kufur, tetapi beliau hanya menjawab "Ahad! Ahad!" berkali-kali. Beliau akhirnya dibeli Abu Bakar ash-Shiddiq dan dimerdekakan.

Berdasarkan Tahdzib al-Kamal (4/288-289) karya al-Mizzi berikut adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada Bilal bin Rabah.


1. Usamah bin Zaid bin Haritsah.

2. Al-Aswad bin Yazid an-Nakhaie.

3. Al-Barra bin Azib.

4. Al-Harits bin Muawiyah.

5. Al-Hakam bin Mina Al-Madini.

6. Said bin al-Musayyab.

7. Suhail bin Abu Jandal.

8. Suwaid bin Ghaflah.

9. Syaddad (maula Iyadh bin Amir).

10. Syahri bin Hausyab.

11. Thariq bin Syihab.

12. Abdullah bin Umar bin al-Khattab.

13. Abdurrahman bin Abi Laila.

14. Umar bin al-Khattab.

15. Qoshibah bin Dzuaib.

16. Qois bin Abu Hazim.

17. Kaab bin Ujzah.

18. Nuaim bin Ziyad.

19. Abu Idris al-Khaulani.

20. Abu Bakar ash-Shiddiq.

21. Abu Ziyadah al-Bakri.

22. Abu Salamah al-Himshi.

23. Abu Amir al-Hauzani.

24. Abu Abdillah ash-Shunabihi.

25. Abu Abdurrahman al-Hindi.

26. Abu Utsman al-Hindi.

Berdasarkan Tahdzib as-Siyar A’lam an-Nubala (hal. 39) karya Syuaib al-Arnauth, hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah 44 hadis. 4 hadis dalam shahihain. ( 1 muttaqun alaihi. 2 diriwayatkan secara bersendirian oleh al-Bukhari dan 1 secara bersendirian oleh Muslim)