BENARKAH TSA’LABAH BIN HATIB ADA DUA, SALAH SATUNYA MUNAFIQ? (EDISI REVISI)

Oleh: Suhili Nain,

04 Mei 2015
Kota Kinabalu, Sabah.

PENDAPAT IBNU HAJAR AL-ASQALANI.

Ibnu Hajar al-Asqalani (Wafat 852 Hijriah) menyatakan Tsa’labah ada dua. Tsa’labah yang dimaksudkan tidak membayar zakat bukan yang tidak serta dalam perang Badar.

Ini adalah daripada kitab al-Ishabah karya Ibnu Hajar al-Asqalani:


(Kitab al-Ishabah karya Ibnu Hajar al-Asqalani)

Kesimpulannya, benar Ibnu Hajar al-Asqalani telah menyatakan Tsa’labah bin Hatib terdapat 2 orang, iaitu yang ikut serta Perang Badar dan yang tidak membayar zakat.

[934] Tsa’labah bin Hatib bin Amru bin Ubaid bin Umayyah bin Zaid bin Malik bin Auf bin Malik bin al-Aus al-Anshari.

[935] Tsa’labah bin Hatib atau Ibnu Abi Hatib al-Anshari.

Tsa’labah yang ikut perang Badar adalah (no. 934) dan yang tidak membayar zakat adalah (no. 935).

Saya telah tersilap dalam penulisan sebelum ini, dengan menyatakan bahawa Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan Tsa’labah bin Hatib pada (no. 934) dan (no. 935) adalah orang yang sama. Semoga Allah mengampuni saya atas kesilapan tersebut.

HUJAH-HUJAH IBNU HAJAR AL-ASQALANI.

Berikut adalah hujah-hujah Ibnu Hajar al-Asqalani tentang wujudnya 2 Tsa’labah bin Hatib:

1. Tarikh wafat yang berbeza. Menurut Ibnu al-Kalbi (Wafat 204 Hijriah), Tsa’labah bin Hatib yang menyertai perang Badar terbunuh dalam peperangan Uhud. Sedangkan riwayat Tsa’labah bin Hatib yang tidak membayar zakat wafat pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan r.a..

2. Tsa’labah bin Hatib sebagai salah seorang pembina Masjid adh-Dhirar.

3. Riwayat Athiyah daripada Ibnu Abbas r.a. tentang seseorang bernama Tsa’labah bin Abi Hatib.

PENILAIAN TERHADAP HUJAH IBNU HAJAR AL-ASQALANI:

Berikut adalah catatan terhadap hujah Ibnu Hajar al-Asqalani:

Pertama: Tarikh wafat bagi Tsa’labah bin Hatib yang menyertai perang Badar terdapat perselisihan. Ibnu Hibban (Wafat 354 Hijriah) menyatakan dalam ats-Tsiqat bahawa Tsa’labah bin Hatib yang menyertai perang Badar wafat pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan r.a.

Kedua: Ibnu al-Kalbi adalah Hisyam bin Muhammad bin Saib al-Kalbi. Menurut ad-Daraquthni, beliau adalah matruk. Berkata Ibnu Asakir, beliau adalah syiah rafidhah dan tidak tsiqah. (Mizan al-I’tidal, 4/304)

Ketiga: Jika benar pendapat Ibnu al-Kalbi, ia tetap tidak menjadi petanda Tsa’labah bin Hatib yang tidak membayar zakat adalah orang lain. Sebaliknya ia adalah petanda bahawa riwayat Tsa’labah bin Hatib tidak membayar zakat itu adalah palsu dan dusta.

Keempat: Ibnu Hisyam menyebutkan daripada gurunya Ibnu Ishaq bahawa Tsa’labah bin Hatib yang terlibat dalam pembinaan Masjid adh-Dhirar adalah daripada Bani Umayyah bin Zaid. Dengan ini jelas Tsa’labah bin Hatib yang turut serta membina Masjid adh-Dhirar adalah yang turut serta dalam perang Badar dan bukannya individu lain.Kelima: Saya berkata: Meskipun Tsa’labah bin Hatib sebagai salah seorang daripada 12 orang pembina Masjid adh-Dhirar tidak mentsabitkan wujud Tsa’labah bin Hatib yang lain. Boleh jadi Tsa’labah bin Hatib tertipu dengan muslihat orang munafiq sehingga turut serta dalam pembinaan tersebut, sedangkan beliau tidak berniat buruk, atau mungkin juga senarai 12 orang pembina Masjid adh-Dhirar itu tidak shahih.

Keenam: Ketika menyenaraikan nama-nama golongan munafiq yang disebutkan oleh Ibnu Ishak, Ibnu Hisyam memberikan komentar bahawa Tsa’labah bin Hatib bukanlah termasuk dalam golongan munafiq, kerana beliau adalah salah seorang daripada ahli Perang Badar.

Ketujuh: Riwayat Athiyah daripada Ibnu Abbas r.a. itu tidak shahih. Dalam sanadnya perawi-perawi dhaif: Athiyah bin Saad bin Junadah al-Awfi. Berkata adz-Dzahabi, beliau dhaif dalam hadis dan seorang Syi'ah. (Siyar A'lam an-Nubala, 5/325) Al-Hasan bin Athiyah al-Awfi. Didhaifkan oleh Abu Hatim dan selainnya. (Diwan adh-Dhu'afa, 1/82) Al-Husain bin al-Hasan bin Athiyah al-Awfi. Didhaifkan oleh Yahya bin Main dan selainya. Menurut Ibnu Hibban tidak harus berhujah dengan hadisnya. (Mizan al-I'tidal, 1/532). Justeru ia tidak dapat dijadikan sandaran wujud individu lain bernama Tsa’labah bin Abi Hatib.

Kelapan: Riwayat Tsa’labah bin Hatib tidak membayar zakat itu tidak shahih. Ia dhaif jiddan.

Daripada 8 poin ini, jelas kepada kitab bahawa hujah wujudnya Tsa’labah bin Hatib yang lain adalah lemah dan tidak kukuh. Yang rajih, Tsa’labah bin Hatib cuma ada seorang. Demikian adalah pendapat ulama-ulama sebelum Ibnu Hajar al-Asqalani.

SAYA BUKAN ORANG PERTAMA.

Ingin saya nyatakan disini, saya bukanlah individu pertama yang tidak bersetuju dan mengkritik idea Ibnu Hajar al-Asqalani tentang wujudnya 2 Tsa’labah bin Hatib.

Sebelum saya telah terdapat kritikan terhadap idea tersebut yang dimuatkan dalam kitab Tafsir al-Basith karya al-Wahidi (Wafat 468 Hijriah) edisi tahqiq terbitan Universiti Islam al-Imam Muhammad bin Suud pada tahun 1430 Hijriah. Lihat pada Surah at-Taubah; ayat 75.

PENDAPAT ULAMA-ULAMA SEBELUM IBNU HAJAR AL-ASQALANI.

Dalam bahagian ini saya akan kemukakan rekod para ulama sebelum Ibnu Hajar al-Asqalani yang mana mereka tidak menyatakan terdapat dua Tsa’labah bin Hatib. Malah mereka menunjukkan bahawa riwayat Tsa’labah bin Hatib al-Anshari, tidak membayar zakat adalah merujuk kepada Tsa’labah bin Hatib bin Amru bin Ubaid bin Umayyah bin Zaid bin Malik bin Auf bin Malik bin al-Aus al-Anshari yang mengikuti Perang Badar.

Berikut adalah rujukan daripada kitab-kitab:


(Kitab al-Jarh wa at-Ta’dil karya Ibnu Abi Hatim)


(Kitab al-Muhalla karya Ibnu Hazm al-Andalusi)

(Kitab Ma’rifat ash-Shahabat karya Abu Nu’aim)


(Kitab Ma’rifat ash-Shahabat karya Abu Nu’aim)

(Kitab al-Isti’ab karya Ibnu Abdil Barr)

(Kitab Asad al-Ghabah karya Ibnu al-Atsir)

(Kitab Al-Wafi Bi Al-Wafayat karya ash-Shafadi)

Daripada paparan di atas kita melihat Ibnu Abi Hatim (Wafat 327 Hijriah), Abu Nu’aim al-Asbahani (Wafat 430), Ibnu Hazm al-Andalusi (Wafat 456 Hijriah), Ibnu Abdil Barr al-Andalusi (Wafat 463 Hijriah), Ibnu al-Atsir (Wafat 630 Hijriah) dan ash-Shafadi (Wafat 764 Hijriah) yang hidup sebelum Ibnu Hajar al-Asqalani tidak membezakan antara Tsa’labah bin Hatib yang ahli Perang Badar dan yang tidak membayar zakat.

Berikut pula bukti kukuh daripada Ibnu Hisyam (wafat 213 Hijriah) yang menunjukkan Tsa’labah bin Hatib yang turut serta dalam pembinaan Masjid adh-Dhirar adalah berasal daripada Bani Umayyah bin Zaid yakni yang turut serta Perang Badar.


(Kitab as-Sirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam)


KESIMPULAN.

Daripada semua perbahasan dan penilaian, jelas kepada kita bahawa hanya wujud Tsa’labah bin Hatib al-Anshari. Ada pun pendapat, bahawa Tsa’labah bin Hatib al-Anshari ada 2 adalah pendapat yang lemah. Beliau adalah salah seorang daripada ahli Perang Badar, seperti mana kata Abu Hatim ar-Razi.

Riwayat Tsa’labah bin Hatib al-Anshari tidak membayar zakat adalah tidak shahih. Menurut Ibnu Hazm al-Andalusi ia adalah bathil. Manakala terlibatnya Tsa’labah bin Hatib dalam pembinaan Masjid adh-Dhirar tidak mentsabitkan bahawa beliau adalah termasuk golongan munafiq. Bahkan beliau termasuk sahabat Nabi s.a.w. yang beriman.

Semoga Allah s.w.t. meredhai Tsa’labah bin Hatib al-Anshari.


RUJUKAN:

1. Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Ishabah Fii Tamyiz ash-Shahabat, (Tahqiq: Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki), Kaherah: Markaz Buhuts wa ad-Dirasat al-Arabiyyah ad-Diniyyah, Cetakan Pertama, 2008 Masihi - 1429 Hijriah, Juzuk 2.

2. Abu Umar Yusuf bin Abdil Barr an-Namiri al-Qurtubi, al-Isti'ab Fii Ma'rifat Asma al-Ashab, Beirut: Darul Fikr, 2006 Masihi, Juzuk 1.

3. Shalahuddin ash-Shafadi, al-Wafi Bi al-Wafayat, (Tahqiq: Ahmad al-Arnauth dan Tazki Mushthafa), Beirut: Dar al-Ihya Turats, Cetakan Pertama, 2000 Masihi, Juz 11.
4. Abu Nu'aim al-Ashbahani, Ma'rifat ash-Shahabat, (Tahqiq: Adil bin Yusuf al-Azazi), Cetakan Pertama, Riyadh: Dar al-Wathan, 1998 Masihi - 1419 Hijriah.

5. Muhammad bin Abdul Malik bin Hisyam, Sirah an-Nabi, (Tahqiq: Majdi Fathi as-Sayyidi), Thantha: Dar ash-Shahabat Lit Turats Bi Thantha, Cetakan Pertama, 1995 Masihi - 1416 Hijriah, Jilid 4.

6. Ibnu al-Atsir, Asad al-Ghabah Fii Ma'rifat ash-Shahabat, Beirut: Dar Ibn Hazm, Cetakan Pertama, 2012 Masihi - 1433 Masihi.

7. Ibnu Hazm al-Andalusi, al-Muhalla, (Tahqiq: Muhammad Munir ad-Dimasyq), Mesir: Idarah ath-Thaba'ah al-Muniriyyah,Tanpa Tahun Cetakan & Terbit, Juzuk 11.

8. Ibnu Abi Hatim, al-Jarh wa at-Ta'dil, (Tahqiq: Abdurrahman bin Yahya al-Mu'alimi al-Yamani), Dairah al-Ma'arif al-Utsmaniyyah, 1952 Masihi - 1371 Hijriah, Juzuk 1.

9. Software Maktabah ash-Shamilah 3.61, www.arrawdah.comTiada ulasan: